Писма от ММС с изх. № 09-00-3095/01.10.2020 г. и изх. № 09-00-3096/01.10.2020 г.